Əsas səhifə | Elmi kitabxana
Elmi kitabxana
Kitabxana  xalq, millət  üçün, cəmiyyət  üçün  müqəddəs  bir  yer,  mədəniyyət, bilik, zəka mənbəyidir
                                                                                                                                                           Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqı həmişə özünün yüksək kitab mədəniyyəti ilə sayılıb 
seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə tanınmışdır.
“Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun”unda de-yildiyi kimi kitabxana elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların sistematik ifadəsini təşkil edən cəmiyyət, intellektual və mənəvi potensialının inkişafına xidmət göstərən sosial institutdur.
1966-cı ildən M.Əzizbəyov adına Neft Kimya İnstitutunun filialı  kimi işə başlamış, 1975-ci ildən Azərbaycan  Sənaye İnstitutunun, 2000-ci ildən isə Sumqayıt Dövlət Universitetinin kitabxanası kimi fəaliyyət göstərən kitabxana SDU-nun Elmi Şurasının 28 fevral 2014- cü  il tarixli  iclasının  qərarı ilə  Elmi  kitabxana  adlandırılıb.
Məqsədi:
a) Elmi  kitabxana  ali  məktəbin  aparıcı  struktur  bölmələrindən  biri  olub, təlim-tərbiyə və elmi tədqiqat prosesini tədris edən, elmi, metodiki  ədəbiyyatla və informasiya materialları ilə təmin edən, bilikləri təbliğ  edən  mənəvi və  intellektual  əlaqələrin  yayılması  mərkəzidir. 
b) Elmi kitabxana öz işində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya- sını, Azərbaycan  Respublikasının Təhsil  haqqında Qanunu,«Kitabxana-  işi  haqqında» Qanunu, Dövlət və hökumət sənədlərini,Təhsil Nazirliyi- nin əmr, sərəncam və normativ sənədlərini, tərkibində  olduğu  ali mək- təbin  əmr və sərəncamlarını  rəhbər  tutur.
Vəzifəsi:
1) Tələbə, aspirant, bakalavr,  magistr, doktorant, elmi  işçi, professor - müəllim  heyəti və universitetin digər  kateqoriyadan olan oxucularının  informasiya tələbatına və sorğusuna uyğun  şəkildə  kitabxana, məlumat-  biblioqrafiya  xidməti  göstərmək.
2) Universitetin  profilinə və oxucuların  informasiya  tələbatına uy- ğun kitabxana fondunu formalaşdırmaq, ənənəvi çap məhsulu ilə ya- naşı  yeni  informasiya  texnologiyasına  keçmək, informasiya  mədəniy-  yətini tərbiyə etməklə bərabər, oxuculara kitabxananın məlumat-biblioq-rafiya aparatından və yeni informasiya texnologiyasından istifadə  etmək  bacarığını  aşılamaq.
SDU-nun  Elmi  kitabxanası  kitab  fondunun  komplektləşdirilməsini  ixtisaslara  uyğun  təşkil  edir.
Elmi  kitabxana  oxuculara  kitab  fondundan  daha  səmərəli  şəkildə istifadə etməkdə  kömək  edir, professor-müəllim heyətini,aspirant-ma-gistr, tələbələri dərslik, dərs vəsaitləri, metodik  göstərişlər, jurnallar  və  onların  elektron  variantları  ilə  təmin  edir. Elmi  kitabxanada  4  şöbə  fəaliyyət  göstərir
1.Komlektləşdirmə və  kitabişləmə  şöbəsi
2.Xidmət  şöbəsi - ( abonement və oxu zalı )
3.Məlumat - biblioqrafiya  şöbəsi
4.Bədii  ədəbiyyat  şöbəsi
3.Elmi  kitabxananın  fondu:
1.Ümumi  fond - 140987
2.Azərbaycan  ədəbiyyatı - 53515
3.Rus  ədəbiyyatı - 57280
4.Metodika - 8946
5.Jurnal  - 19236
6.Avtoreferat – 1309
7.Magistr dissertasiyası  - 701
Müasir kompüter avdanlığı ilə təchiz olunmuş və internet şəbəkəsinə qoşulmuş Elmi kitabxanada “Elektron  kitabxana” fəaliyyət göstərir.
‘‘Elektron kitabxana‘‘nın bazasında 3500 adda  ədəbiyyat yerləşdirilib.                   
Həmçinin "Elektron kataloq‘‘da yaradılıb, hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Bundan başqa kafedralardan göndərilən‘‘Mühazirə mətnlər”inin elektron variantı kompüterlərdə yerləşdirilir və tələbələrin istifadəsinə verilir. Elmi  kitabxananın 18 nəfər  əməkdaşı  var.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
TEL: +994-18 642-16-20
FAKS: +994-18 642-02-70
E-MAIL: info@sdu.edu.az