Əsas səhifə | Kimya və biologiya
Kimya və biologiya
Kimya və biologiya fakültəsində professor-müəllim heyəti 77 nəfərdən ibarətdir. Onlardan 1-i AMEA-nın müxbir üzvü, 5-i elmlər doktoru, professor, 30 nəfəri k.e.n., dosent, 1 nəfəri t.e.n., dosent, 3 nəfəri k.ü.f.d., assistent, 1 nəfəri b.ü.f.d., assistent, 4 nəfəri b.ü.f.d., baş müəllim, 16 nəfəri baş müəllim, 16-sı assistent işləyir. 38 nəfər isə tədris köməkçi heyəti kimi fəaliyyət göstərir. Hazırda fakültədə 3 doktorant və 7 dissertant elmi işlə məşğul olur. 2014-cü ildən fakültənin dekanı tex.e.n., dosent Muradov Mahal Mail oğludur. Fakültədə tədris əyani və qiyabi formada aparılır. Fakültədə 832 nəfər: onlardan 767nəfər bakalavr (714 nəfər əyani və 53 nəfər qiyabi) və 65 nəfər magistratura pilləsində təhsil alır. Fakültədə 5 kafedra və 3 elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Bakalavr pilləsində ixtisaslar: Kimya müəllimliyi, Kimya, Kimya mühəndisliyi, Biologiya müəllimliyi, Biologiya, Ekologiya mühəndisliyi, Biologiya müəllimliyi ( rus bölməsi), Kimya və biologiya müəllimliyi, Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq(qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi, Azərbaycan və rus bölməsi).
Magistratura pilləsindəki ixtisaslar: Qeyri-üzvi kimya, Üzvi kimya, Fiziki kimya, Analitik kimya, Neft kimyası, YMB kimyası, Elektrokimya, Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası, Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası, Biologiyanın tədrisinin metodologiyası və metodikası, Bitki fiziologiyası, Kimyanın tədrisinin metodologiyası və metodikası, Ətraf mühitin mühafizə metodları və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması (Tempus layihəsi), Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (Tempus layihəsi), Mikrobiologiya, Genetika, Mikrologiya, Polimerlərin kimyəvi texnologiyası. Doktorantura (fəlsəfə doktoru üzrə) pilləsindəki ixtisaslar: Neft kimyası. Fakültənin əsas elmi-tədqiqat istiqamətləri: Neft əsasında alınan oksigenli və azotlu üzvi birləşmələrin kimyası, texnologiyası və istifadə sahələri, Silisium üzvi mürəkkəb efirlərin sintezi, kimyəvi çevrilmələri və tətbiq sahələri, Təbii fosfatların intensivləşdirici komponentlərin iştirakı ilə sulfat turşusunda parçalanması prosesinin nəzəri əsaslarının işlənməsi, Müxtəlif ekoloji amillərinin qida əhəmiyyətli bitkilərin biomüxtəlifliyinə təsirinin fizioloji və biokimyəvi tədqiqi, Polietilen tullantıları əsasında polimer kompozisiyaların alınması, Üzvi mənşəli bərk tullantıların utilizasiyası, Sellülozanın ekoloji təmiz metodla aktivləşdirilməsi və onun uyğun sopolimerlərinin alınması, Sellülozanın aktivləşdirilməsi üsulu, Tərkibində bioloji aktiv qruplar saxlayan polimerlərin sintezi və tədqiqi.
 
Kimya və biologiya fakultəsinin kafedraları və elmi-tədqiqat laboratoriyaları
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az