Əsas səhifə | Konfrans materialları
Konfrans materialları
ENERGETİKA İXTİSASLARI ÜZRƏ KADR HAZIRLIĞININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİA...
V TƏLƏBƏ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLA...
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM-DƏVƏTNAM...
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
Biologiyanın müasir problemləri elmi konfransının materialları
15-16 noyabr 2018-ci il tarixdə SDU-da keçirilən “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar nailiyyət...
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI (24-25 may...
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il III hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il II hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il I hissə
Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 15-16 noyabr 2017-ci il
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI 2-3 ...
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az