Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
Biologiyanın müasir problemləri elmi konfransının materialları
15-16 noyabr 2018-ci il tarixdə SDU-da keçirilən “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransının materialı
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI (24-25 may 2018-ci il)
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il III hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il II hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il I hissə
HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN MEMARIDIR
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ TƏŞƏKKÜLÜ, FƏALİYYƏTİ, TARİXİ ƏHƏMİYYƏTİ
Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 15-16 noyabr 2017-ci il
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI 2-3 may 2018-ci il
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
I Bölmə
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
VI Bölmə
Müstəqillik illərində Azərbaycanın Sosial-İqtisadi, Siyasi və Mədəni İnkişafı Respublika Elmi Konfransı
“Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans materialları
Müasir dilçiliyin aktual problemləri
ERMƏNİLƏRİN SOYQIRIM SİYASƏTİ BƏŞƏRİYYƏTƏ QARŞI CİNAYƏTDİR
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az