Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


RİYAZİYYATIN FUNDAMENTAL PROBLEMLƏRİ VƏ İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALARIN TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ
İQTISADİ TƏHLÜKƏSİZLİK: MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ VƏTEXNOLOGİYALAR: NAİLİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR
MAGİSTRANTLARIN XX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
KİMYA TEXNOLOGİYASI VƏ MÜHƏNDİSLİYİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANSIN TEZİSLƏRİ və MATERİALLARI
KİMYA TEXNOLOGİYASI VƏ MÜHƏNDİSLİYİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
COĞRAFİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
ENERGETİKA İXTİSASLARI ÜZRƏ KADR HAZIRLIĞININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
V TƏLƏBƏ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az