Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sənaye ekologiyası
Sənaye ekologiyası
Təhsil Nazirliyinin 10.02.1992-ci il 98 nömrəli əmrinə əsasən AZİ ( SDU )-nin 29.04.1992-ci il 87/06 saylı əmri.
SDU-nun Elmi-Şurasının 28.04.04-cü il 08 saylı protokolunun qərarı əsasında Problem Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının adı dəyişdirilmiş Sənaye Ekologiyası Elmi Tədqiqat laboratoriyası olmuşdur. Elmi-tədqiqat laboratoriyasına 2004-2015-ci illərdə t.e.n. Mehralıyev Əli Çingiz oğlu, 2016-ci ildə a.e.f.d. İbrahimov Əli Həsən oğlu, 2020- ci ildən hal hazırki dövrə qədər isə  a.e.f.d., b/m Babayeva Tünzalə Məmməd qızı rəhbərlik edir.    
25.10.2018-ci ildə Sənaye ekologiyası ETL Kimya və biologiya fakültəsinin Ekologiya kafedrasına № R-47/1 saylı əmrə əsasən köçürülmüşdür.
 Hal hazırda isə Ekologiya kafedrasının nəzdində olan Sənaye ekologiyası Elmi tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşlarının tərkibi aşağıdakı kimidir:
1. Babayeva Tünzalə Məmməd qızı – a.e.f.d., b/m, laboratoriya müdiri
2. Quliyeva Səkinəxanım Ağasəlim qızı - kiçik elmi işçi
3. Hüseynova İlhamə Hümbət qızı - mühəndis
4. Əsgərova Sevinc İbrahim qızı – baş laborant
5. Həsənova Yeganə Kamil qızı – laborant
5. Qeyd: Sənaye ekologiyası Elmi tədqiqat laboratoriyasına 09.10.2023-cü il tarixindən Əsgərova Sevinc İbrahim qızı fərdi əmək müqaviləsi ilə tam ştat baş laborant vəzifəsinə qəbul edilib.
Ekologiya kafedrasının nəzdində olan Sənaye ekologiyası Elmi tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşı olan Babayeva Tünzalə Məmməd qızı – “Sumqayıt sənaye zonası torpaqlarında ağır metalların yayılması, onun təsirinin inaktivləşdirilməsi və münbitliyinin bərpası yolları” mövzusunda açıq müdafiə etmiş, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Hüseynova İlhamə Hümbət qızı isə “Alkil fenolların sintezi və xlorid turşusu məhlulunda xlorlaşdırılması” mövzusunda dissertasiya mövzusu ilə bağlı elmi tədqiqat işini davam etdirir.                 
Eyni zamanda laboratoriya əməkdaşlarının müxtəlif illərdə nüfuzlu jurnallarda tezis və məqalələri çap olunmuşdur. Laboratoriyanın əməkdaşlarının respublika və beynəlxalq konfranslarda elmi istiqamətləri üzrə iştirakları, elmi nəticələrin tədris prosesinə tətbiqi də həyata keçirilimişdir.
2021-2025-ci illər üçün Ekologiya kafedrasının nəzdində olan Sənaye ekologiyası Elmi tədqiqat laboratoriyasının Elmi-tədqiqat işlərinin Planı aşağıda göstərilmişdir.
 
Mövzu: Sumqayıt sənaye zonası torpaqlarının münbitliyinin bərpası yolları
 
s/s
2021-2025-ci illərdə yerinə
yetiriləcək işlər
İşin görülmə müddəti
Elmi rəhbər, icraçılar
Qeyd
 
1
2
3
4
5
1
Abşeron yarımadasının təbii coğrafi şəraitinin səciyyəsi
2021
Elmi tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları:
Babayeva T.M.a.e.f.d.,b/m,
Quliyeva S. A k.e.i
Hüseynova İ.H.mühəndis 
Həsənova Y.K.laborant
Əmirova R.M.laborant
 
2
 Təcrübə sahəsi torpaqlarının aqrokimyəvi və fiziki-kimyəvi xassələri. Sumqayıt sənaye müəssisələrinin çirklənmiş torpaqlarının ekologiyası və morfogenetik göstəricilərinin səciyyəsi 
2022
Elmi tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları:
Babayeva T.M. a.e.f.d.,b/m,
Quliyeva S.A k.e.i
Hüseynova İ.H.mühəndis,
Həsənova Y.K.laborant
 
3
Sumqayıt sənaye zonası torpaqlarının münbitliyinin sıradan çıxma səbəbləri
2023
Elmi tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları:
Babayeva T.M. a.e.f.d.,b/m,
Quliyeva S.A. k.e.i,
Hüseynova İ.H. mühəndis,
Əsgərova S.İ. böyük laborant
Həsənova Y.K.laborant
 
4
Münbitliyi pozulmuş boz-qonur torpaqların meliorasiyası
Mikroorqanizmlər və torpaqların münbitliyi
2024
 Elmi tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları:
Babayeva T.M. a.e.f.d.,b/m,
Quliyeva S.A. k.e.i, Hüseynova İ.H. mühəndis,
Əsgərova S.İ. böyük laborant
Həsənova Y.K.laborant
 
5
Torpaqların sağlamlaşdırılmasında üzvü və mineral gübrələrin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi
2025
 
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az