Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Riyaziyyat | Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi
Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi
Kafedra 9 fevral 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedraya 9 fevral 2004-cü ildən 14.07.2017-ci ilə qədər prof.Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu rəhbərlik etmişdir. 15.07.2017-ci ildən kafedraya prof.Qurbanov Nəbi Tapdıq oğlu rəhbərlik edir.
Kafedrada 2 professor, 6 dosent, 2 baş müəllim və 3 assistent fəaliyyət göstərir.
Kafedranın professor-müəllim heyəti:
1. Qurbanov Nəbi Tapdıq – kafedra müdiri, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor
2. Qəhrəmanov Polad Fərrux – riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor
3.Hüseynov Zəfər Qafar – fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
4. Alıyev Xəlil Hacı – fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
5. Səfərli İlqar Seyfəddin – pedaqoji elmlər namizədi, dosent
6. Məmmədov Məhəmmədəli Musa – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
7. Babacanova Vüsalə Həmzə -texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
8. Hadıyeva Sevinc Sabir – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
9. Rzayeva Günay Fikrət – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
10. İsmayılova Günay Qəfil – baş müəllim
11. Eyvazlı Günel Mübariz – assistant
12. Qədirli Nigar Azad – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, assistant
13. Abdullayeva Könül Fail – assistant
Tədris köməkçi heyəti:
1. Ağamalıyeva Kəmalə Faiq – böyük laborant
Kafedrada 1 dissertant, 1 doktorant və 6 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər Bakalavr pilləsi üzrə:
Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə:
1. Riyazi analiz-1,2,3
2. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz
3. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
4. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
5. Hesablama riyaziyyatı
7. Xətti inteqral tənliklər və onların təqribi həll üsulları
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası üzrə:
1. Riyazi analiz-1,2,3
2. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
3. Funksional analiz
4. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
6. Hesablama riyaziyyatı
7. Xətti inteqral tənliklər və onların təqribi həll üsulları
Riyaziyyat ixtisası üzrə:
1. Riyazi analiz-1,2,3,4
2. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz-1,2
3. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
4. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
5. Hesablama üsulları
6. Xətti inteqral tənliklər və onların təqribi həll üsulları
7. Riyazi analizin əlavə fəsilləri
8. Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri
9. İnteqral çevirmələr və onların tətbiqləri
İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə:
1. Riyazi analiz
2. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi bakalavr pilləsi üzrə:
1. Xətti cəbr və riyazi analiz
2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
Mühəndislik fakültəsi bakalavr pilləsi üzrə:
1. Riyazi analiz
2. Riyazi analiz-1,2
3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
Kimya və biologiya fakültəsi bakalavr pilləsi üzrə:
Riyazi analiz
1. Riyazi analiz
2. Riyazi analiz-1,2
3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
Tarix və çoğrafiya fakültəsi bakalavr pilləsi üzrə:
1. Riyaziyyat və statistika
Fiziaka və elektronika fakültəsi bakalavr pilləsi üzrə:
1. Riyazi analiz-1,2
2. Riyazi analiz
3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
4. Diferensial hesabı
5. İnteqral hesabı
6. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Magistratura pilləsi üzrə fənlər
Riyaziyyat ixtisası Riyazi analiz ixtisaslaşması üzrə:
1. Riyaziyyatın müasir problemləri
2. Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası
3. Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi
4. Funksiyaların konstruktiv nəzəriyyəsi
5. Qeyri-xətti analiz
6. Ümumiləşmiş funksiyalar
7. Analitik funksiyaların sərhəd məsələləri və sinqulyar inteqral tənliklər
8. Harmonik analiz
9. Furye çevirməsi, Laplas çevirməsi və onların tətbiqləri
10. Sinqulyar inteqrallar üçün kvadratur düsturlar və onların tətbiqləri
11. Ümumiləşmiş funksiyaların Furye çevirmələri
Riyaziyyat ixtisası Hesablama riyaziyyatı ixtisaslaşması üzrə:
1. Riyaziyyatın müasir problemləri
2. Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası
3. Operator tənliklərin təqribi üsullarla həlli
4. Cəbri tənliklərin təqribi üsullarla həlli
5. Adi diferensial tənliklərin təqribi üsullarla həlli
6. Qeyri-korrekt məsələlərin həll üsulları
7. Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin təqribi həll üsulları
8. Təqribi üsulların təbiət elmləri məsələləri həllində rolu
9. Splayn funksiyaların tətbiqi ilə diferensial tənliklərin həlli
Kompütter elmləri ixtisası İnformatika ixtisaslaşması üzrə:
1. Hesablama üsullarının əsasları
Kafedranın elmi istiqamətləri: Riyazi analizin tətbiqi məsələləri.
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
230 məqalə, o cümlədən 42 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
57 sillabus, 2 monoqrafiya, 50 fənn proqramı, 7 dərs vəsaiti və 4 metodik vəsait nəşr olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının Elm və Təhsil Nazirliyinin Mexanika –Riyaziyyat İnstitutu, Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, BDU, ADNSU, AZMIU, Xarkov Texniki Universiteti, Həştərxan Dövlət Universiteti, Tblisi, İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti, Dağıstan Dövlət Universiteti, Moskva Aviatsiya İnstitutu, Kuban Dövlət Aqrar Dövlət Universiteti  ilə elmi-pedoqoji əlaqələri vardır.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az