Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Home | Sumgayit State University. Conference proceedings
Sumgayit State University. Conference proceedings


ECONOMIC SECURITY: CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES
INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES
XX REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE UNDERGRADUATES part II
XX REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE UNDERGRADUATES part I
ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
THESES AND MATERIALS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIVE DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING
COĞRAFİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
ENERGETİKA İXTİSASLARI ÜZRƏ KADR HAZIRLIĞININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
V TƏLƏBƏ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN MEMARIDIR
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ TƏŞƏKKÜLÜ, FƏALİYYƏTİ, TARİXİ ƏHƏMİYYƏTİ
International scientific conference on “Theoretical and application problems of Mathematics”
ERMƏNİLƏRİN SOYQIRIM SİYASƏTİ BƏŞƏRİYYƏTƏ QARŞI CİNAYƏTDİR
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
I Part
«ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ» HEYDƏR ƏLİYEVİN YENİ NEFT STRATEGİYASIDIR
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
II Part
ADDRESS
CONTACTS
SUMGAIT STATE UNIVERSITY
Sumgayit
43th district, Baku street 1
AZ5008
Phone: +994-18 642-16-20
E-mail: info@sdu.edu.az