Əsas səhifə | Kimya və biologiya | Biologiya və onun tədrisi metodikası
Biologiya və onun tədrisi metodikası
1. Biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası 2002-ci ilin iyulunda Təbiətşünaslıq kafedrası adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. Kafedranın yaradılmasında əsas məqsəd universitetin bütün ixtisaslarında müasir təbiətşunaslığın konsepsiyaları fənnini tədris etməklə yanaşı, biologiya və coğrafiya istiqamətlərini yaratmaqdan ibarət olmuşdur.Kafedranın təşkilində prof. Ə.B.Məmmədov, dos.V.S.İsmayılov, dos.R.İ.Bəşirov fəal iştirak etmişlər.Kafedranın ilk rəhbəri isə dos.V.S.İsmayılov olmuşdur.2005-ci ildən kafedranın adı dəyişdirilmiş və Ümumi biologiya və təbiətşunaslığın əsasları adlandırılmışdır.2007-ci ildə Ümumi biologiya və təbiətşünaslığın əsasları kafedrası Ümumi biologiya kafedrası adlandırılıb və onun bir hissəsi isə ayrılaraq Eksperimental biologiya kafedrası adı altında fəaliyyət göstərmişdir.Ümumi biologiya kafedrasına dos.R.İ.Bəşirov və Eksperimental biologiya kafedrasına dos.Ə.H.Qədimov rəhbərlik etmişlər.2009-cu ildə Zoologiya və Kimya və biologiyanın tədrisi metodikası kafedralarının nəzdində Biologiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrası yaradılmış və həmin kafedraya Arzu Yelmar oğlu Baxşalıyev rəhbərlik etmişdir. 2010-cu ildə Ümumi biologiya kafedrası Zoologiya, Eksperimental biologiya kafedrası isə Botanika  kafedrası adlandırılmışdır. Zoologiya kafedrasına dos.N.R.Namazov, Botanika kafedrasına dos.A.Q.Qarayeva rəhbərlik etmişdir.2013-cü ildə Zoologiya və Biologiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedraları birləşərək Biologiyanın tədrisi və zoologiya kafedrası adlandırılmış və kafedraya Arzu Yelmar oğlu Baxşalıyev rəhbərlik etmişdir.2013-cü ildən isə Elmi Şuranın qərarı ilə kafedranın adı dəyişdirilərək Zoologiya və insan fiziologiyası kafedrası adlandırılmışdır. Elmi Şuranın 29.03.2017-ci il tarixli qərarına əsasən Zoologiya və insan fiziologiyası kafedrası ilə Botanika kafedraları birləşdirilərək Biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası adlandırılmışdır. Hal-hazırda kafedraya Arzu Yelmar oğlu Baxşalıyev rəhbərlik edir.
2. Kafedrada 8 dosent, 7 baş müəllim, 1 müəllim, 2 assistent fəaliyyət göstərir.
3. Baxşalıyev Arzu Yelmar oğlu – Kafedra müdiri, 05 ştat dosent
Qarayeva Amalya Qasım qızı –  b.f.d., dosent
Həsənova Südabə Qəşəm qızı – b.f.d., dosent
Sultanova Natella Həsənxan qızı – dosent
Həsənov Xanəhməd Əbilhəsən oğlu – b.f.d., dosent
Hüseynov Rafiq Əzizağa oğlu – b.f.d., dosent
Məmmədova Hüsniyə Qara qızı – tex.f.d., dosent
Namazov Nizami Rza oğlu – 0.5 ştat dosent 
İsayeva Kəmalə Kəmaləddin qızı – b.f.d., baş müəllim
Əlizadə Kəmalə Seyfəddin qızı – b.f.d., müəllim 
Yunusov Taleh Məmmədşah oğlu – baş müəllim 
Axundova Sevil Məhərrəm qızı – b.f.d., baş müəllim
Bunyatova Lalə Novruz qızı – b.f.d., baş müəllim
Ağayeva Aysel Nuhbala qızı  - baş müəllim
Həsənova Arzu Rəsul qızı- b.f.d., baş müəllim
Əliyev Fikrət Tofiq oğlu – baş müəllim
Qəhrəmanova Aidə Yarış qızı - b.f.d., assistent  
Ağayeva Zərbab Təvəkgül qızı – 0,5 ştat assistent
Bağırova Çinarə Ziyafət qızı – laboratoriya müdiri
Bədirova Arzu İnşalla qızı – laborant
Həşimova Pərvin Mirdamət qızı- laborant
Əhmədova Aynur Barat qızı – laborant
Məmmədova Mehriban Yusif qızı – laborant
Zeynalova Nigar Hamlet qızı – laborant
Hüseynova Zinyət Fərman qızı – laborant
4. Kafedrada 3 doktorant, 4 dissertant, 21 magistrant elmi işlə məşğul olur.
5. 050505 Biologiya, 050110 Biologiya müəllimliyi, 050112 Kimya və biologiya müəllimliyi
III  Bakalavr pilləsi üzrə
1.İnsan anatomiyası 
2.Sitologiya
3.Histologiya  
4.Histologiya və fərdi inkişafın biologiyası
5.İnsan və heyvan fiziologiyası
6.Mərkəzi sinir sistemi
7.Biologiyanın tədrisi metodikası
8.Biologiyanın tədrisində müasir təlim metodları
9.Biologiyanın tədrisində əyani vasitələr
10.Tədrisdə kurikulumun əsasları
11.Biokimya
12.Biokimya və molekulyar biologiya
13.Molekulyar biologiya
14.Biofizika
15.Azərbaycanın fauna və florası
16.Zoologiya 
17.Entomologiya
18.Virusologiya
19.Onurğalı heyvanların ekologiyası
20.Fiziologiya (yaş)
21.Mərkəzi sinir sisteminin anatomiyası və fiziologiyası
22.Pediatriya və gigiyenanın əsasları
23.Psixofiziologiya
24.Ali sinir fəaliyyətinin və sensor fəaliyyətin fiziologiyası
25.Botanika -1
26.Botanika-2
27.Botanika-3
28.Bitki fiziologiyası
29.Genetika və təkamül
30.Genetika və seleksiya
31.Enzimologiya
32.Fotosintez
33.Təkamül təlimi
34.Mikrobiologiya
35.İmmunologiya
36.Torpaqşünaslıq
37.Bitki ekologiyası
38.Mikologiya
39.Biotexnologiya
40.Bitki embriologiyası
41.Stressin fiziologiyası                           
IV Kafedrada 4 ixtisas üzrə magist hazırlanır  
060505-Mikrobiologiya
1.Mikroorqanizmlərin genetikası
2. Mikrobioloji müayinə üsulları
3.Tibbi mikrobiologiya
4.Sənaye mikrobiologiyasının əsasları
5.Su mikrobiologiyası
6.Aktinomisetlərin biologiyası
7.Virusologiyanın əsasları
8.Maya göbələklərinin biologiyası
9.Mikroorqanizmlərin becərilmə üsulları
10. Biologiyanın müasir problemləri
11.Biologiyanın tarixi və metodologiyası
12. Böyük ixtisas təcrübəsi                  
060505-Genetika
1.Fərdi inkişafın genetikası
2.Molekulyar genetika
3.Ekoloji genetika
4.Bitki genetikası
5.Təkamülün genetikası
6.İmmun sisteminin genetikası
7.Gen mühəndisliyi
8. Biologiyanın müasir problemləri
9.Biologiyanın tarixi və metodologiyası
10. Böyük ixtisas təcrübəsi
11.Bitkilərin seleksiyası
12. Tətbiqi mutagenez
060505-Mikologiya
1.Göbələklərin müasir təsnifatı
2.Texniki mikologiya
3.Yırtıcı göbələklər
4.Qeyri-müəyyən göbələklər
5.Tətbiqi mikologiya
6.Tərəvəz bitki xəstəlikləri
7.Göbələklərin fiziologiyası
8.Fitopatologiya
9. Biologiyanın müasir problemləri
11.Biologiyanın tarixi və metodologiyası
12. Böyük ixtisas təcrübəsi
060109 – Biologiya müəllimliyi
1.Biologiyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri
2.Biologiyanın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası 
3.Məktəb biologiya kursunun elmi-nəzəri əsasları
4.Bioloji anlayışların tədrisi metodikası 
5.Biologiyanın öyrənilməsində sinifdənkənar və müstəqil iş
6.Biologiya fənlərinin tədrisi metodikası
7.Biologiyadan pedaqoji təcrübənin təşkili və keçirilməsi
8.Biologiyanın tədrisində yeni təlim metodları
9.Biologiyanın öyrədilməsində iqtisadi, ekoloji təhsil və tərbiyə
10.Biologiyanın tədrisində təbiət elmləri arasında əlaqənin rolu
11.Biologiya təhsilinin müasir vəziyyəti və inkişaf perispektivləri 
12.Biologiyanın nəzəriyyəsi və qanunlarının öyrənilməsi
6.Kafedranın elmi istiqamətləri: 2411.01 – İnsan və heyvan fiziologiyası
Mövzu 1. Hipoksiya, onun işıq və qaranlıq fazalarının orqanizmin fizioloji funksiyalarının tənziminə təsir
2430.01 – Mikologiya
Mövzu 2. Xarici mühit faktorlarının bitkilərin morfofizioloji xüsusiyyətlərinə və biomüxtəlifliyinə təsiri 
7. Kafedra üzrə son 5 ildə 129  məqalə, 18 tezis, o cümlədən 8 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
41 sillabus, 1 monoqrafiya, 17 fənn proqramı, 9 dərs vəsaiti və 3 metodik vəsait nəşr olunmuşdur. 
8. Biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası bir sıra xarici – Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrin tanınmış ali məktəb və elmi-tədqiqat institutları ilə elmi-pedaqoji əlaqə saxlayır, elmi əməkdaşlıq edir. Həmçinin respublikamızın ali məktəbləri və elmi-tədqiqat institutlarından olan AMEA-nın Fiziologiya  İnstitutu, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu, Kənd təsərrüfat Nazirliyi Baytarlıq İnstitutu, AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu, AMEA-nın Zoologiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbayca Dövlət Pedoqoji Universitet, Tibb Universiteti, AMEA-nın Genetik ehtiyatlar İnstitutu, AMEA-nın Botanika İnstitutu ilə elmi əlaqələr saxlayır.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az