Ekologiya
1.Kafedra 1991-ci ildə “Sənaye ekologiyası” adı ilə yaradılmışdır. Kafedraya 2010-cu ildən dosent R.R. Əhmədova rəhbərlik edir.  
2.Kafedrada   3 dosent, 3 baş müəllim, 2 assistent fəaliyyət göstərir. 
3.Əhmədova R.R. - Kafedra müdiri, dosent
Aşurova N.D., dosent 
İdrisova S.Ş., dosent
Hüseynova A.E., baş müəllim
Səfərəliyev M.C., baş müəllim
Seyidova G.M., baş müəllim
Quliyeva A.A., assistent
Babayeva T.M., assistent (0,5 ştat)
Əsədova L.Ə., laboratoriya müdiri
Avdunova A.M., laborant 
Ələsgərova R.Ə., laborant  
Cəbrayılov F.C., tədris ustası 
4.Kafedrada 2 doktorant, 4 magistrant elmi işlə məşğul olur. 
5.050649 Ekologiya mühəndisliyi   
Bakalavr pilləsi üzrə:
1.Ətraf mühitin çirklənmə mənbələri
2.Ətraf mühitin kimyası  
3.Ətraf mühtin mühafizəsinin teхniki əsasları
4.Atmosferin sənaye tullantılarından mühafizəsi
5.Tullantıların təkrar emalı.
6.Təkrar enerji ehtiyatları və onlardan səmərəlı istifadə
7.Torpağın  ekologiyası və rekultivasiyasının əsasları
8.Ekoloji monotorinq
9.Ekoloji  ekspertiza və layihələndirmənin əsasları
10.Tullantısız və az tullantılı istehsal prosesləri
11.Toksikologiyanın  əsasları
12.Mühəndis ekologiyası
13.Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma
14.Çirkab suların təmizlənməsi
15.ƏMM teхnoloji əsasları
16.İstehsalın teхnoloji əsasları və ƏMM
17.Əməyin mühafizəsi
18.Ümumi ekologiya
19.Ekologiya
20.Ekologiyanın əsasları  və təbiətin mühafizəsi    
21.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi.
22.Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 
23.Ekoloji hüquq
24.Su ehiyatlarından kompleks istifadə və mühafizə 
25.Biosfer ekologiyası 
26.Hidrologiya 
27.Radioekologiya 
28.Meliorasiya və rekultivasiyanın əsasları 
060649 – Ekologiya mühəndisliyi 
Ətraf  mühitin mühəndis mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması 
1.Ətraf mühitin mühafizəsinin kimyəvi əsasları   
2.Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi əsasları   
3.Ətraf mühitə düşə bilən zərərli və zərərsiz maddələr   
4.Atmosfer havasının mühafizəsi   
5.Sənaye və kommunal məişət çirkab suların təmizlənməsi 
6.Təkrar istifadə texnologiyası   
7.Ətraf mühitin mühafizəsində ölçmə texnologiyası   
8.Proses və ətraf mühitin maddə monitorinqi  
9.Ətraf mühitin mühafizəsinin texnikasına giriş  
10.Ətraf mühitin texnikası üçün qurğular   
11.Ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilmiş istehsalatın layihələndirilməsi  
12.Ekoloji proseslərdə kompüter stimulyasiyası    
13.Kimya sənayesində ətraf mühitin mühafizəsi     
14.Regenerativ enerji   
15.Tullantı  texnologiyası     
16.Halogenli üzvi birləşmələr və dioksin problemi    
17.Nəqliyyat və ətraf mühit   
18.Təhlükəli sənaye və məişət tullantıları   
19.Təbiətdən istifadənin ekoloji əsasları   
20.Neft və qaz emalının ekologiyası  
6.Kafedranın elmi istiqaməti:  2426.01– Ekologiya
Mövzu: Sumqayıt kimya və enerji müəssisələrinin tullantılarının zərərsizləşdirilmə üsullarının tədqiqi.
7.Kafedra üzrə son 5 ildə 3 dərs vəsaiti, 120 məqalə və tezis, o cümlədən 6 məqalə xaricdə çap olunmuşdur. 
Son 5 ildə ixtisas və qeyri-ixtisas fənlərindən 39 sillabus, bütün fənlərdən fənn proqramları toplusu, 3 dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur. 
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az