Əsas səhifə | Kimya və biologiya | Neft kimyası və kimya mühəndisliyi
Neft kimyası və kimya mühəndisliyi
Kafedra 1971-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Kafedraya 1971-1973-cü illərdə k.e.n., Ş.S.Şeqol, 1973-1979-cu illərdə k.e.d., professor O.A.Nərimanbəyov, 1979-1987-ci illərdə k.e.d., professor R.A.Sultanov rəhbərlik etmişdir. 1987-ci ildən kafedranın müdiri, k.e.d., professor Ə.Ə.Ağayevdir.
Kafedrada 4 professor, 8 dosent, 1 dosent, 3 baş müəllim və 2 assistent çalışır.
Kafedranın əməkdaşları
1.Ağayev Əkbər Əli kafedra müdiri,professor
2.Aşurov Dursun Əhməd, professor
3. Ramazanov Qafar Əbdüləli, professor
4. Quliyev Abasqulu Məmməd,   professor, AMEA-nın müxbir üzvi
5.Muradov Mahal Mayıl, dosent
6.Bayramov Qorxmaz Kərim, dosent
7.Tarverdiyev Şəmsəddin Əbil, dosent
8.Rüstəmov Kamal Murtuza, dosent
9. Quliyev Telman Dadaş, dosent
10.Mütəllimova Kifayət Mənsum, dosent
11.Şahtaxtinskaya Pəri Turabxan, dosent
12.Qarayeva İradə Eyvaz, dosent
13.Nəzərova Müşgünaz Kiçmirzə, dosent
14.Nəsirova İradə Məmməd,  baş müəllim
15. Mustafayeva Nailə Abdulla, baş müəllim
16.Əbdüləzimova Zəminə Ülkər,assisent
17.Abuşova Ziyafət Bəhrəm,  müəllim
18. Əhmədov Elnur Nofəl,  müəllim
Kafedrada elmlər doktoru proqramı üzrə 2 doktorant, fəlsəfə doktoru proqramı üzrə isə 2 doktorant və 4 dissertant, həmçinin 26 magistrant  elmi işlə məşğul olur. 
1.Tədris olunan fənlər
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər
050504 – Kimya,  050111 - Kimya müəllimliyi və 050641-Kimya    
mühəndisliyi  ixtisasları üzrə
1.Kimya  texnologiyası                                               
2.Neft kimyası və karbohidrogenlərin katalitik çevrilmələri 
3.Neftin kimyəvi emalı 
4.Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez 
5.Əsas üzvi sintez          
6.Tətbiqi elektrokimya      
7.Elektrokimyanın əsasları     
8.Nanokimya 
9.Üzvi maddələr istehsalının nəzəri əsasları                                               
10.Kimya sənayesinin proses və aparatları 
11.Ümumi kimya texnologiyası  
12.Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası 
13.Nəzəri elektrokimya  
14.Üzvi maddələr istehsalının kimyəvi texnologiyası                                              
15.Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası 
16.Sahə avadanlığı və layihələndirmənin  əsasları 
17.Əmtəə neft-kimya məhsulları 
18.Zərif üzvi sintez 
19.Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası 
20.Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası
21.Kompozisiya materiallarının kimyası 
22.Analitik kimya
23.Fiziki-kimyəvi analizin əsasları
24.Kompleks birləşmələrin və üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi
25.Yüksəkmolekullu birləşmələrin  kimyası və fizikası
26.Analitik, fiziki və kolloid kimya 
27.Neft kimyası
28.Metalların korroziyası və mühafizəsi
Magisrt pilləsi üzrə fənnlər
İxtisas:  060504 - Kimya    İxtisaslaşma-Neft kimyası
1.Nanotexnologiyanın əsasları 
2.Kimyanın (sahələri üzrə) tarixi və metodologiyası
3.Kimyanın (sahələri üzrə)  müasir problemləri
4.Neft və qazın kompleks emalının elmi əsasları 
5.Neft və qazın emalı  proseslərinin termodinamikası
6.Neft və qaz əsasında texniki əhəmiyyətli maddələrin sintezi
7.Neft və qaz emalı proseslərində katalizatorların seçilməsi və hazırlanmasının elmi əsasları 
8.Neft məhsulları üçün aşqarlar
9.Neft və qaz emalindan alınan məhsullar və onların keyfiyyətini yaxşılaşdırma üsulları
10.Neft qalıqlarının emalının əsasları
11.Neft məhsullarının təmizlənmə üsulları
12.Alternativ enerji mənbələri
İxtisas:  060504 -   Kimya  
İxtisaslaşma - Elektrokimya
1.Kimyanın (sahələri üzrə)  tarixi və metodologiyası
2.Kimyanın (sahələri üzrə)  müasir problemləri
3.Nanotexnologiyanın əsasları 
4.Tətbiqi elektrokimya 
5.Qeyri-üzvi maddələrin elektrokimyəvi sintezi
6.Üzvi maddələrin elektrokimyəvi sintezi
7.Nəzəri elektrokimya 
8.Qalvanotexnika
9.Metalların korroziyası və mühafizəsi
10.Halogen üzvi birləşmələrin elektrosintezi
11.Kimyəvi cərəyan mənbələri
12.Ərintilərin elektrokimyası
13.Elektrokimyəvi analiz
İxtisas: 060504-Kimya
ixtisaslaşma -Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası 
1.Kimyanın (sahələri üzrə) tarixi və metodologiyası
2.Kimyanın (sahələri üzrə) müasir problemləri
3.Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasının seçilmiş bəhsləri
4.Polimerlərin sintezi və tədqiqi
5.Polimerlərin fiziki kimyası
6.Polimer kompozisiya materialları
7.Monomerlər kimyası
8.Polimerlərin kimyəvi çevrilmələri və modifikasiyası
9.Termoplastik polimerlərin kimyası
10.Termoreaktiv polimerlərin kimyası
11.Xüsusi təyinatlı polimerlərin kimyası
12.Oliqomerlər əsasında kompozisiya materiallarının kimyası
 İxtisas: 060504- Kimya ixtisaslaşması  -Analitik kimya 
 1.Kimyanın (sahələri üzrə) tarixi və metodologiyası
2.Kimyanın (sahələri üzrə) müasir problemləri
3.Nümunə çəkisinin götürülməsi və analizin aparılması
4.Ayırma və qatılaşdırma metodları
5.Ölçmə texnikası
6.Optiki analiz  üsulları
7.Maddə monitorinqi
8.Elektrokimyəvi analiz üsulları
9.Kompleks birləşmələrin və üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi
10.Yeyinti məhsullarının analizi
11.Xromotoqrafik analiz
12.Nadir elementlərin analizi
İxtisas: 060504 Kimya Kompozisiya materialları kimyası
İxtisaslaşma – Kompozisiya materialları kimyası
1.Kimyanın müasir problemləri
2.Polimer kompozisiya materialları
3.Polimerlərin sintezi
4.Lak-boya materialları
5.Polimer örtüklər
6.Polimer kompozisiyaların inqredientləri
7.Polimerərin kimyəvi modifikasiyası
İxtisas:  060641 -   Kimya mühəndisliyi 
İxtisaslaşma - Polimerlərin kimyəvi texnologiyası 
1.Kimya mühəndisliyinin (sahələri üzrə) tarixi və metodologiyası
2.Kimya mühəndisliyinin (sahələri üzrə) müasir problemləri
3.Nanotexnologiyanın əsasları 
4.Polimerlər və oliqomerlər əsasında alınan kompozisiya materiallarının kimyası və texnologiyası
5.Monomerlərin  kimyası və texnologiyası
6.Polimerlərin fiziki kimyası
7.Elastomerlərin kimyası və texnologiyası
8.Reaktoplastların kimyəvi texnologiyası
9.Polimerlərin modifikasiyasının fiziki-kimyəvi əsasları
10.Yüksəkmolekullu birləşmələr istehsalının kimyəvi   texnologiyası
11.Plastik kütlələrin kimyəvi texnolgiyası
12.Xüsusi təyinatlı polimerlərin sintezi və tətdiqi
13.Polimerlər və  EGALƏ
İxtisas:  060641 -  Kimya mühəndisliyi
İxtisaslaşma -  Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası                              
2.Kimya mühəndisliyinin (sahələri üzrə)  tarixi və metodologiyası
3.Kimya mühəndisliyinin (sahələri üzrə)  müasir problemləri
4.Nanotexnologiyanın əsasları 
5.Əsas üzvi sintez prosesləri üçün katalizatorların sintezi və onların istifadə prinsipləri.
6.Səthi aktiv maddələrin sintezi,kimyası və texnologiyası
7.Çoxfunksiyalı aşqarların və plastifikatorların alınması və istifadə yolları.
8.Təbii,qaz,kondensat,səmt və neft emalı qazlarının üzvi sintezdə istifadəsi
9.Aromatik birləşmələrin kimyası və texnologiyası.
10.Kimyəvi-texnoloji proseslərin optimallaşdırılması.
11.Fenolların kimyəvi texnologiyası
12.Layihə menecmenti
13.Üzvi maddələr istehsalının nəzəri əsasları
14.Təbii qazın  emalı.Sintez qaz sənayesi
Kafedranın elmi istiqaməti
Kafedrada 2314.01-Neft kimyası, 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi, 2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz, 2304.01- Makromolekullar kimyası ixtisasları üzrə
Heterotsiklik birləşmələrin kimyası, texnologiyası və tətbiqi sahələri istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır.
Kafedrada son 5 ildə 8 dərslik və dərs vəsaiti, 5 metodiki göstəriş, 77 məqalə (20-i xaricdə) 115 məruzə tezisi (15-i xaricdə) nəşr edilmişdir. Bakalavriat pilləsində tədris olunan 29, magistratura səviyyəsində isə keçilən 77 fənnin proqramları hazırlanıb çap olunmuşdur. 3 Azərbaycan patenti və 4 Avrasiya patenti alınmışdır. 
26 sillabus, 105 fənn proqramı  hazırlanmışdır.
Kafedra AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Polimer Materiallar İnstitutu, Rusiya Elmlər Akademiyasının N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitutu, Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, V.A.Belov adına Metal-Polimer Sistemlərin Mexanikası İnstitutu (Belorus, Qomel şəh.) Pakistanın Mehran Universiteti, Türkiyənin 19 Mayıs Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Texniki Universitetinin müvafiq laboratoriya və kafedraları ilə əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı (16.11.2012) ilə iki əməkdaşımız (prof. Ə.Ə.Ağayev və prof. Q.Ə.Ramazanov) “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2 əməkdaşımız (dos.Q.K.Bayramov və dos.T.D.Quliyev) “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir. 2 əməkdaşımız (prof.D.Ə.Aşurov və dos. T.D.Quliyev) Təhsil Nazirliyi “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına, 2 əməkdaşımız isə (prof.Ə.Ə.Ağayev, dos. Ş.Ə.Tarverdiyev) Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanlarına layiq görülmüşlər.Digər əməkdaşlarımız da (dos. M.M.Muradov, dos.M.K.Nəzərova, dos.K.M.Mütəllimova, b.m. İ.M.Nəsirova) Azərbaycan Respublikası Təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı  Komitəsi və universitet xətti ilə fəxri fərmanlar almışlar.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az