Əsas səhifə | Mühəndislik | Metrologiya və standartlaşdırma
Metrologiya və standartlaşdırma
1.Kafedra 2001- ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedraya 16 avqust 2014-ci ildən dos.Abdullayev Qurban Sadıx oglu rəhbərlik edir.
2.Kafedrada  3 dossent , 1 elmlər namizədi, 3 baş müəllim və 2  ass. fəaliyyət göstərir.
3.Abdullayev Qurban S., kafedra müdiri, dos.
1.Bağırov Ziyafət O. b.m
2.Quliyeva Humay G. ass.
3.Mustafayeva Nigar İ. b.l.
4.İsmayılova Şəhla H.b.l.
5.Məmmədova Şamama H. ass. 
6.Rzaquluyev Əhmədağa H. b.m
7.Qaraməmmədov Hüseyn Ə. dos.
4.Kafedrada 1dissertant, 1 doktorant və 4 magistrant elmi işlə məşğul olur.
5.Tədris olunan fənlər:
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər:
1.Texniki sənədlərə norma nəzarət və metroloji ekspertiza
2.Sahə istehsalı və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
3.Materialşünaslıq və konstuksiya materiallarının texnologiyası
4.Metrologiyanın əsasları
5.Standartlaşdırmanın əsasları
6.Keyfiyyət sistemi
7.Xətti bucaq və mexaniki ölçmələr
8.Nəzəri mexanika
9.Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi
10.Texniki mexanika
11.Tətbiqi mexanika
12.Mühəndis qrafikası
13.Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası
14.Metrologiya və standartlaşdırma
15.Sınaq və sınaq avadanlıqları
16.Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları
17.Standartlaşdırmanın təşkili
18.Məhsulun keyfiyyətinin diaqnostikası
19.Beynəlxalq standartlaşdırma və serifikatlaşdırma
20.Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə olunması
21.Sertifikatlaşdırmanın əsasları
22 Sahə məhsullarının sertifikasiyası. 
Maqistratura pilləsi üzrə fənlər
1.İstehsal sahəsinin müasir problemləri
2.İstehsal sahəsinin tarixi və inkişafı
3.Ölçü nəzəriyyəsinin riyazi analizi
4.Məhsulun keyfiyyətinin idarə olunmasının statistik metodları
5.Elmi tədqiqatın əsasları
6.Modelləşdirmə və optimallaşdırma
7.Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
8.Maşın və avadanlıqların etibarlılığı
9.Metallurgiya avadanlıqlarının etibarlılığı
10.Müasirmetrologiyanınproblemləri 
11.Məhsulunkeyfiyyətininidarə olunması
12.Tədqiqat üsulları
6.Kafedranınelmiistiqamətləri: 331302- maşınlar,avadanlıqlarvə proseslər.
7.Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 4 kitab, 80 məqalə, o cümlədən 10 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
42 sillabus, 2 monoqrafiya, 42 fənn proqramı, 3 dərs vəsaiti və 2 metodik vəsait nərş olunmuşdur.
8.AzTU, Kataliz və qeyri-üzvi kimya institutu. SOKAR.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az