Əsas səhifə | Fizika və Elektroenergetika | Elektrotexnika və energetika
Elektrotexnika və energetika
1.1975-ci ildə fəaliyyətə başlamış kafedranın ilk müdiri dos. N.R.Sədiyev olmuşdur. O, bu vəzifədə 1979-cu ilədək calışmışdır. Sonraki illərdə kafedraya dos. A.R.Məmmədzadə (1980-1982), dos. F.İ.Məmmədov (1983-1984), dos. M.Ə.Nəbiyev (1985-1990), dos. İ.Ə.Ələsgərli  (1991-1993) , prof. E.M.Fərhadzadə (1994-1995) , dos. R.N.Qasımov (1996-2001), dos. Z.A. Quliyev (2001-2017) rəhbərlik etmişlər. 
SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017-ci il tarixli, 06 saylı qərarına əsasən Elektrotexnika və Elektroenergetika kafedraları birləşdirilərək  Elektrotexnika və energetika kafedrası  adlandırılmış və kafedra müdiri vəzifəsinə texnika üzrə fəlsəfə doktoru dosent N.M.Hacıbalayev təyin edilmişdir.
2.Hazırda kafedrada 16 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti fəaliyyət göstərir.
Kafedrada 9 dosent,10 elmlər namizədi,4 baş müəllim və 2 müəllim fəaliyyət göstərir..
3. Kafedranın aşağıdakı əməkdaşları vardır:
Hacıbalayev Nadir Mirzəbala oğlu − kafedra müdiri, dosent
Əhmədova Tamella Əhməd qızı−0.5 şt.dosent, əməkdar müəllim
Səttarov Vaqif Qafar oğlu−dosent, əməkdar müəllim
Quliyev Zahid Ağaqulu oğlu−dosent
Dadaşova Rəna Bəhram qızı−dosent
Məmmədzadə Ruhiyyə Kazım qızı−dosent
Məmmədov Şikara Hacı oğlu-dosent
Abbasov Əkbər Qəzənfər oğlu−dosent
Quliyev Hüseynqulu Bayram oğlu−dosent
Əliəsgərov Gülağa Ağami oğlu−0.5 şt.dosent
Abdullayeva Sevil Camal qızı−tex. f.d., baş müəllim
Qasımov Əsgər Hüseyn oğlu− baş müəllim
Cabbarova Samirə Möhübbət qızı− baş müəllim
Quliyeva Aidə İsmayıl qızı−baş müəllim
Hacıyeva Könül Ramiz qızı−assistent
Bayraməliyeva Elmira Nəcəf qızı− assistent
Arixov Nazim Rəşid oğlu− laboratoriya müdiri
Şirinova Aynur Yaşar qızı− laboratoriya müdiri
Camalxanova İradə Seyfulla qızı − böyük laborant
Cüməliyeva  İradə Cəmaləddin qızı − böyük laborant
Abdullayeva Ülkər Rəhim qızı− böyük laborant
Musayeva Ülkər Hikmət qızı−laborant
Əliyeva Sənubər Xıdır qızı− böyük laborant
Cəfərova Sevinc Nizam qızı− böyük laborant
Adıgözəlov Vüqar Sahib oğlu− böyük laborant
4.Kafedrada 7 dissertant  elmi işlə məşğul olur.
5.Kafedrada aşağıdakı fənlər tədris olunur:
A) Bakalavr təhsil pilləsi üzrə                                       Ixtisas
1.Elektrik stansiyalarının elektrik hissələri              050608
2.Elektroenergetikanın əsasları                              050608,050628
3.Elektrik sistemlərində keçid prosesləri         050608,050626
4.Rele mühafizəsi və avtomatika                             050608
5.Elektrik avadanlıqlarının sınağı
  və istismarı                                                                      050608
6.Alçaq gərginlik şəbəkələri
   və avadanlıqları                                                              050608
7.Şəhərlərin elektrik təchizatı                                      050608
8.Elektrik işıqlandırmasının əsasları                          050608
9.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı                050608
10.Elektrik enerjisinin ötürülməsi 
   və paylanması                                                              050608
11.Elektrik enerji istehsalı                                             Tempus
12.Elektroenergetik sistemlərinin avtomatik 
   qurğularının elementləri                                              050608
13.Elektroenergetik qurğuların 
   avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri              050608
14.Energetikanın iqtisadiyyatı                                      050608
15.Energetikanın iqtisadiyyatı
      və menecment                                                      050626
16.Sənaye qurğularının elektrik təchizatı         050608, 050626
17.Yüksək gərginlik texnikası                                 050608, 050626
18.Kommutasiya aparatları və qurğuları                    050608
19.Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının 
   mühafizəsi                                                                      050608
20.İstilik elektrik stansiyalarının elektrik 
   hissələri                                                                      050608
21.Elektrik enerjisinin istehsalı                          050608, 050626
22.Elektrotexnika                                                         050608, 050626
23.Elektrotexniki materiallar                                  050608, 050626
24.Elektrotexnologiyanın əsasları                         050608, 050626
25.Energetika və enerji resursları                           050608, 050626
26.Dövrələr nəzəriyyəsi                                             050608, 050626
27.Elektrik ölçmə texnikası                                 050608, 050626
28.İstilik texnikasının nəzəri əsasları 1,2 050608, 050626, 050609, 050610
29.İstilik energetik su hazırlığı texnologiyası 
   və su təchuzatı                                                 050608, 050626, 050609, 050610
30.Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası              050608, 050626, 050609, 050610
31.Ölçmə texnikasının əsasları                 050608, 050626, 050609, 050610
32.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi                050608, 050626, 050609, 050610
33.Energetika, idarəetmə, sertifikasiya, 
   innovasiya                                                   050608, 050626, 050609, 050610
34.Energetika və ətraf mühit                       050608, 050626, 050609, 050610
35.Elektrotexnoloji qurğular                                        050609, 050610
36.Qazodinamika                                                           050609, 050610
37.Daxili yanma mühərrikləri və vurucular              050609, 050610
38.Su EQ-nın tex.sxem. və avad.                              050609, 050610
39.İEQ-nin kimyəvi su rejimi                                 050609, 050610
40.İEQY-yanma nəzəriyyəsi, təsnifatı                       050609, 050610
41.Hidravlika                                                                  050609, 050610
42.Havanın kondensiyalaşması                              050609, 050610
43.Elektrik və istilik enerjisinin 
   istehsal sistemləri                                                   050609, 050610
44.Maye və qaz mexanikası                                    050609, 050610
45.İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri                   050609, 050610
46.Energetik qurğuların elektrik avadanlığı        050609, 050610
47.Sənaye müəssisələrinin qazan qurğuları        050609, 050610
48.Hidravlika və hidravlik maşınlar                        050609, 050610
49.İstilik elektrik stansiyalarının 
   buxar turbinləri                                                         050609, 050610
B) Magistratura təhsili pilləsi üzrə
1.Elmin tarixi və metodologiyası                              060.608
2.Elmin müasir problemləri                                      60.608
3.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı 
  sistemlərində etibarlıq məsələləri                               060608
4.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı 
  sistemlərində modelləşdirmə                               060608
5.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının  
  xüsusi məsələlərinin EHM-də həlli                       060608
6.Elektrik təchizatı sistemlərində texniki 
  nəzarət və diaqnostika                                              060.608
7.Elektrik şəbəkələrinin səmərəli rejimləri                060.608
8.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının 
  optimallaşdırılması                                                     060.608
9.Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı 
  sistemlərinin xüsusi rejimləri                                     060.608
10.Elektrik şəbəkələrində gərginliyin 
   tənzimlənməsi                                                            060.608
11.Elektrik təchizatı sistemlərinin 
   istismarının xüsusi məsələləri                            060.608
12.Elektrik təchizatı sistemlərinin  
     avtomatlaşdırılması və
     dispetçerləşdirilməsi                                              060.608
13.Elektrik enerjisinin keyfiyyəti                           060608
14.Tədqiqat üsulları                                                   060608
6.Kafedranın elmi istiqaməti
Kafedra 2 elmi istiqamət üzrə iş aparır: “Avtomatik idarəetmə sistemləri üçün generator, parametrik və məsafə vericilərinin işlənməsi və tədqiqi” və   “Sənaye müəssisələrinin elektrik enerjisi  tələbatçılarının və elektrik təchizatı sistemlərinin iş rejimlərinin tədqiqi”.
7.Son illərdə kafedra əməkdaşları 3 dərs vəsaiti, 25-dən çox məqalə çap etdirmiş, 64 fənn üzrə sillabuslar və fənn proqramları hazırlayıb təsdiq etdirmişlər.
8.Kafedra əməkdaşlarının Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu MMC ilə elmi əlaqələri vardır. 
9.Kafedrada 2 Əməkdar müəllim: dos. T.Ə.Əhmədova və dos. V.Q.Səttarov çalışır. Dos. Z.A.Quliyev və dos R.B.Dadaşova 2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası  Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişlər.
 
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az