Əsas səhifə | Filologiya | Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası
1.SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017-ci il tarixli qərarına əsasən Azərbaycan dili və dilçilik kafedrası ilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedraları birləşdirilərək Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası yaradılmışdır və həmin ildə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aslanov Yusif Yusubəli oğlu kafedraya rəhbər təyin edilmişdir. 2017-ci ilin dekabr ayından kafedraya baş müəllim filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Eminli Böyükxanım İbrahim qızı rəhbərlik edir.
2.Kafedrada 1 nəfər professor, 6 nəfər dosent, 9 nəfər baş müəllim, 10 nəfər müəllim çalışır. Belə ki, 2 nəfər elmlər doktoru, 8 nəfər fəlsəfə doktoru, 16 nəfər elmi dərəcəsi olmayan müəllim çalışır.
3.Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
Eminli Böyükxanım İbrahim qızı – kafedra müdiri, dosent
Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu – professor
Rüstəmov Əzəmət Murtuza oğlu - dosent
Məmmədova Aytən Ceyhun qızı - dosent
Əşrəfov Rüstəm Qulu oğlu – dosent
Məmmədova Sona Əli qızı – baş müəllim, fil.f.d
Cəfərova Nabat Beydulla qızı – dosent
Ağayev İsmayıl Aydın oğlu – dosent
Həmzəyeva Lalə Ələddin qızı – baş müəllim
Əhmədova Elnarə Hüseynağa qızı – baş müəllim
Məmmədova Aybəniz Əbil qızı – baş müəllim
Şirinova Mayquba Mövlüd qızı – baş müəllim
Bayramova Arzu Astan qızı – baş müəllim
Bağırova Aynurə Siyabxan qızı – baş müəllim
Paşayeva Günel Baxşeyiş qızı –müəllim, fil.f.d.
İbayev Nemət Alış oğlu – 0.5 ştat baş müəllim, fil.f.d.
Mürsəliyeva Xəyalə Muğamat qızı – müəllim
Əliyeva Leyla Allahqulu qızı - müəllim
Rzayev Əli İttifaq oğlu – müəllim
Quliyeva Dilarə Rüstəm qızı – müəllim
Musayeva İlahə İlham qızı – müəllim
Məhərrəmova Mətanət Hidayət qızı – müəllim
Allahverdiyeva Leyla Nəsib qızı – müəllim
Əhmədov Nofəl Şəmşəd oğlu – 0.5 ştat baş müəllim
Şirinov Faiq İmaməli oğlu - 0.5 ştat müəllim
Səttarova Aygün Aydın qızı – 0.5 ştat müəllim
Ağasıyeva Mətanət Səfər qızı – baş laborant
Məmmədrəfiyeva Afaq Soltanhəmid qızı − baş laborant
Cəfərova Aysel Mahir qızı – laborant
Ağalarova Vüsalə Ağamirzə qızı - laborant
 
4.Kafedrada 3 dissertant, 2 doktorant və 13 magistrant elmi işlə məşğul olur.
 
5.Tədris olunan fənnlər
Bakalavr pilləsi üzrə:
1.Nitq mədəniyyəti
2.Ana dili -1, 2
3.Ana dili - 3, 4
4.Ana dilinin tədrisi metodikası – 1, 2
5.Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi
6.Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişaf etdirilməsi
7.Ümumi təhsilin kurikulumunun əsas
8.Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
9.Azərbaycan dialektologiyası
10.Dilçiliyə giriş
11.Müasir Azərbaycan dili - 1, 2
12.Müasir Azərbaycan dili - 3, 4
13.Müasir Azərbaycan dili - 5, 6
14.İfadəli oxudan praktikum
15.Azərbaycan dilindən praktikum
16.Əski Azərbaycan yazısı
17.Azərbaycan dili tarixi
18.Ümumi dilçilik
19.Qədim Türk yazılı abidələri
20.Müqayisəli qrammatika
21.Azərbaycan onomastikası
22.Azərbaycan onomologiyası
23.Linqvistik təhlil
24.Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat
25.Türk dillərinin müqayisəsi
26.Azərbaycan dili tədrisinin aktual problemləri
27.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
28.Azərbaycan dili - 1, 2
29.Nitq inkişafı metodikası
30.Ölkə filologiyasına giriş
31.Öyrənilən əsas dil - 1, 2
32.Öyrənilən əsas dil - 3, 4
33.Öyrənilən əsas dil - 5, 6
34.Qədim dil
35.Ölkəşünaslıq
36.Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
37.Mətnin linqvistik təhlili
38.Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası
39.Azərbaycan dilindən təcrübi məşğələ
40.Azərbaycan ədəbi dili tarixi
41.Müasir Azərbaycan dili (ingilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə)
42.Latın dili
43.Əski əlifba
44.Azərbaycan dili (hazırlıq şöbəsi üzrə)
45.Nitq inkişafı (hazırlıq şöbəsi üzrə)
46.Nitqin elmi üslubu
 
Magistratura pilləsi üzrə fənlər:
Azərbaycan dili ixtisası üzrə:
1.Azərbaycan dilçiliyinin müasir problemləri
2.Azərbaycan dilinin tarixi və metodologiyası
3.Fonetika və fonologiya
4.Azərbaycan dilininn leksik-semantik sistemi
5.Morfologiya və morfonologiya
6.Sintaksis və mətn dilçiliyi
7.Azərbaycan dilçiliyi tarixi
8.Azərbaycan dilinin üslubları
9.Azərbaycan dilinin frazeologiyası
10.Azərbaycan dilinin semasiologiyası
11.Azərbaycan dilinin onomoloji sistemi
12.Orta əsr yazılı abidələri
13.Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı
14.Tədqiqat üsulları
 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə
1.Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri
2.Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi tarixi
3.Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
4.Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadə
5.Azərbaycan dili və ədəbiyyatının fənn kurikulumu
6.Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası və orfoepiyası
7.Azərbaycan əlifbası
8.Azərbaycan onomastikası
9.Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik və dərs vəsaitləri
10.Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
11.Tədqiqat üsulları
 
5.Kafedra təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası, Azərbaycan dilinin leksikologiyası və söz yaradıcılığı kimi mühüm istiqamətlər üzrə elmi-tədqiqat işləri aparır.
6.Kafedra üzrə 3 dərs vəsaiti, 42 məqalə (32-si respublikda, 10-nu xaricdə), 13 (11-i respublikada, 2-si xaricdə) tezis, o cümlədən xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında elmi məqalələr nəşr edilmişdir.
7.62 fənn üzrə sillabus, 3 dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur.
8.Kafedra əməkdaşlarının AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnsititutu, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu ilə əlaqəsi vardır.
Xarici dillər
1.SDU-nun 12.12.2004 – cü il tarixli qərarına əsasən Xarici dil (humanitar fakültələr üzrə), Xaricidil (Təbiət və texniki fakültələr üzrə) və Rus dili kafedraları birləşdirilərək Xarici dillər kafedrası adlandırılmışdır. Kafedraya həmin ildən professor İsgəndərova Nigar Vəliş qızı rəhbərlik edir.
2. Kafedrada 2 professor, 3 dosent, 5 elmlər namizədi, 14 nəfər baş müəllim, 14 müəllim çalışır.
3. Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
İsgəndərova Nigar Vəliş qızı - 0,5 şt.professor, kafedra müdiri
Məmmədov Ramazan Salam oğlu - 0,5 şt.professor
Nəcəfova Şəfiqə Yusifqızı –dosent, fil.e.n.
Məmmədova Sona Musa qızı –dosent, ped.e.n.
Yunusova Şölə Əsədqızı –dosent,fil.e.n.
İsgəndərova Könül Yaşar qızı - b.m.,ped.e.n.
Behbudova Esmira Şəfa qızı- 0,5 şt. b.m., f.ü.f.d
Cahangirova Göyərçin Vəlyəddin qızı - b.m.
Kərimova Dilarə Abuzər qızı - b.m.
Səfərova Sevda Qabil qızı - b.m.
Sədrəddinova Tahirə Nəriman qızı –b.müəllim
Xəlilova Səadət İxtiyar qızı - b.m.
Əhmədova Zeynab Qasım qızı –b.m.
Quliyeva Təranə Ələsgər qızı - b.m.
Hidayətova Mirvari Soltan qızı–b.m.
Musayeva Əminə Tabagül qızı–b.m.
Abbasova Natavan Bəkir qızı - b.m.
Abdullayev Alik Nəriman oğlu - b.m., 0,5 şt
Hüseynova Gülnarə Məmməd qızı- 0,5 şt.b.m.
Məmmədova Arzu Edil qızı - müəllim
Baxşəliyeva Natavan Rasim qızı - müəllim
Məmmədova Jalə Eldar qızı - müəllim
İbrahimov Rüfət Məmməd oğlu - müəllim
Bünyatova Aytən Bəxtiyar qızı - müəllim
Vəliyeva Sevil Vəzirxan qızı - müəllim
Vəliyeva Həqiqət Şamxal qızı - müəllim
Yəhyayeva Kəmalə Yəhya qızı - müəllim
Xanlarova Aynurə Şöhrət qızı - müəllim
Qəmbərova Xəyalə Əlağa qızı - müəllim
Yusibova Xatirə Şərif qızı - müəllim
Məmməd İlhamə Avtandilqızı - 0,5 şt.müəllim
Vəliyeva Günel İsmail qızı-0,5 şt müəllim
Heydərova Lamiə Əli qızı - müəllim
Rzayeva Samirə Murtuza qızı – kab.m.
Mərdanlı Humay Hüseynbala qızı - b.lab.
Qasımova Şəfəq Nofəl qızı - b.lab.
 
4. Kafedrada 7 dissertant, 4 doktorant, 8 magistrant elmi işlə məşğul olur.
5. Tədris olunan fənlər:
Bakalavr pilləsi üzrə:
-Xarici dil-1,2 (ingilis, rus, alman)
-İşgüzar xarici dil (ingilis)
-Texniki xarici dil (ingilis,rus)
-İxtisas dilinin qrammatikası (ingilis)
-İxtisas dilinin fonetikası (ingilis)
-İxtisas dilinində oxu və nitq (ingilis)
-İxtisas dilinin tarixi (ingilis)
-X.dil və onun tədrisi metodikası (ingilis)
-Müqayisəli qrammatika (ingilis – Azərbaycan)
-İxtisas dilinin leksikologiyası (ingilis)
- Ümumtəhsil məktəblərində kurrikulumun əsasları (ingilis)
-Əlavə xarici dil (alman,rus) 3,4,5
-İxtisas dilinin üslubiyyəti (ingilis)
- İxtisas dili ölkəsinin ədəbiyyatı (ingilis)
- Ölkəşünaslıq (ingilis)
Magistratura pilləsi üzrə
-Dilşünaslığın müasir problemləri
-Dilşünaslığın tarixi və metodologiyası
-Fonetika və fonologiya (ingilis)
-İxtisas dilinin leksik-semantik sistemi (ingilis)
-Morfologiya
-Mətn diskursu
-İxtisas dilinin üslubiyyatı (ingilis)
-Psixolinqvistika
-İxtisas dilinin frazeologiyası (ingilis)
-Praqmatikanın əsasları
-Linqvistikanın predmeti
-Dil və cəmiyyət
-Tərcümənin problemləri
-Tədqiqat üsulları
- Xarici dil
- İxtisas dilinin üslubiyyatı
- İxtisas dili ölkəsinin ədəbiyyatı
- Ölkəşünaslıq
Seçmə fənlər: Tərcümə nəzəriyyəsi
- ABŞ ədəbiyyatı
 
6. Kafedranın elmi istiqamətləri:
- Müqayisəli dilçilik
- Dünya ədəbiyyatı
 
7. Kafedranın son illərdəki elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 2 monoqrafiya, 244 məqalə və tezis , o cümlədən xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında nəşr edilmişdir. 43 fənn sillabusu, 9 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.
Fənn proqramları:
1.prof. N.İsgəndərova- İngilis dili (bakalavr)
2.prof. N.İsgəndərova,b.m. M. Həmişəyeva- Alman dili (bakalavr)
3.dos. Ş.Nəcəfova – İngilis dili (bakalavr)
4.dos. Ş.Yunusova –İngilis dili (bakalavr)
5.b.m. S.Xəlilova – Müqayisəli qrammatika (bakalavr)
6.b.m. Z.Əhmədova- Morfologiya və sintaksis
7.0,5 şt.m. L.Heydərova - Tərcümə nəzəriyyəsi
8.0,5 şt.m. L. Heydərova - Tərcümənin problemləri
9.Məmmədov R. – Rus dili
8.Kafedra əməkdaşlarının AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı Biznes Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Neft Akademiyası ilə əlaqəsi vardır.
9.Təltif olunmalar:
Məmmədov Ramazan Salam oğlu - 0,5 şt.professor-ARTN- nin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı;Əməkdar müəllim, 2017
İsgəndərova Nigar Vəliş qızı - 0,5 şt.professor –ARTN-nin Fəxri fərmanı,2013; Tərəqqi medalı, 2017
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az