Əsas səhifə | Elanlar | Beynəlxalq elmi-texniki konfrans
Beynəlxalq elmi-texniki konfrans
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
Sumqayıt Dövlət Universiteti

Azərbaycan Demokratik Respublikasının 
100 illiyinə həsr olunur


Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri−2018

Beynəlxalq elmi-texniki  konfrans

24-25 may 2018-ci il

Sumqayıt−2018
 
 
Hörmətli həmkarlar!
Sizi Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri−2018” mövzusunda Beynəlxalq elmi-texniki  konfransda iştirak etməyə dəvət edirik. 
Konfrans çərçivəsində aşağıdakı bölmələr planlaşdırılır:
Tətbiqi fizikanın aktual məsələləri
 
Elektron texnikanın materialları və texnologiyaları
Funksional elektronika və neqatronika
Optik və kvant elektronikası 
Yüksək enerji fizikası
 
Energetikanın aktual məsələləri
 
Müasir energetika sistemlərində idarəetmə problemləri
Energetikada qeyri-ənənəvi enerji istehsalının müasir vəziyyəti və perspektivləri
Energetika sistemlərində enerji və informasiya texnologiyaları çeviriciləri
Energetika menecmenti və marketinq

Məruzənin tərtibatına qoyulan tələblər
 
Həcmi:4-5 səhifəyə qədər
Annotasiya:3-5 cümlə
Açar sözlər:    5-6 
 
Mətn redaktoru – Microsoft Word, format A4; oriyentasiya – kitab; hər tərəfdən boş sahə − 2,0 sm; şrift − Times New Roman, 14pt., adi; sətirarası interval – 1,5; abzas – 1,25 sm.
Formul, sxem, qrafik və şəkilli fayllar ayrıca olaraq həmin elektron daşıyıcısında təqdim edilməlidir. Qrafik, formul və sxemlərin adları və s. onlardan kənarda qeyd edilməlidir.
Sözləri ayırmaq üçün bir probeldən artıq götürülməməlidir. Onluq kəsrlər vergüllə ayrılmalıdır. Mətn daxilində ədəbiyyata istinadlar düz mötərizədə verilməlidir.
Səciyyəvi simvollar, şəkillər diqqətlə yoxlanılmalı, aydın və dəqiq yerinə yetirilməli və poliqrafik təsvirlər üçün texniki cəhətdən yararlı olmalıdır.
 
 
MƏRUZƏNİN TƏRTİBATI
UOT
 
(hamısı böyük hərflə, sol tərəfdən)
 
MƏRUZƏNİN ADI
(qara şriftlə, hamısı böyük hərflə, 
ortadan)
 
Soyad, Ad, Ata adı
(böyük hərflə başlamaq, ortadan)
 
İş yeri, vəzifə
(cümlələrdəki kimi, ortadan)
 
Annotasiya 
(cümlələrdəki kimi,ortadan)
 
Mətn 
(cümlələrdəki kimi, eninə)
 
Ədəbiyyat siyahısı
(cümlələrdəki kimi,ortadan)
1. ...
2. ...
3. ...
(cümlələrdəki kimi,sol tərəfdən)
 
 
 
 
“Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-texniki  konfransda iştirak üçün məlumat
 
Soyad
Ad _______________________________________________________________
Ata adı ____________________________________________________________
Vəzifə ____________________________________________________________
İş yeri _____________________________________________________________
Ünvan_______________________________________________________________________________________________________________________________
tel. (iş) ___________________________________________________________
tel. (ev) ___________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________
Məruzənin adı   _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Bölmə ____________________________________________________________
İştirak forması: _____________________________________________________
           -əyani
           -qiyabi
 
İştirak üçün məlumat və materiallar elektron formada 24 aprel 2018-ci il tarixinə qədər aşağıdakı ünvana, təşkilat komitəsində məsul katib dos. T.K.Hüseynova göndərilməlidir:
AZ 5008, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəh., Bakı küç. 51, aud. 106
e-mail: conference_ssu@mail.ru  
 
KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
Sədr:
Prof. E.B.Hüseynov

Sədr müavini:
Prof. R.S.Məmmədov
 
Təşkilat komitəsinin üzvləri:
dos. N.Q.Talıbov
dos. Q.N.Atayev
dos. R.A.Hüseynov
N.İ.Hacıyev
dos. T.Ə.Əhmədova
dos. S.X.Xəlilov
prof. M.M.Zərbəliyev
dos. N.M.Hacıbalayev
dos. S.K.Orucov
 
Məsul katib:
Dos. T.K.Hüseynov

Texniki katib:
K.İ.Ağaxanova

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az