Əsas səhifə | Elmi katib
Elmi katib

SDU-nun elmi katibi Elmi Şuranın iş planının layihəsini hazılayır, Elmi Şuranın işini və iclasların keçirilməsini təsdiq edilmiş plana uyğun təşkil edir. Iclasda müzakirə olunacaq məsələlərə dair lazımlı materialları Şuranın üzvlərinə əvvəlcədən çatdırır. Şurada baxılacaq məsələlərə dair uyğun sənədləri yoxlayıb qəbul edir. Elmi Şuranın protokollarını tərtib edir və sədrlə birlikdə imzalayır. Həmin protokolların və digər lazımlı sənədlərin saxlanılmasını təmin edir. Ali təhsil müəssisəsinin əsas iş istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi, onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, əməyin təşkilinin yaxşılaşdırılması üzrə planların və proqramların işlənməsində əlaqələndirməni təmin edir. Eyni zamanda elmi adların verilməsi ilə əlaqədar Ali Attestasiya Komissiyası ilə əlaqə saxlayır və respublikanın, eləcə də xarici ölkələrin təhsil müəssisələrindən daxil olan elmi işlərə rəylərin yazılmasını təşkil edir. Ilin sonunda Elmi Şuranın işi haqqında hesabat hazırlayır və Şuranın sədrinə təqdim edir. Hazırda, SDU-nun Elmi katib vəzifəsini prof. A.H.Hüseynov icra edir. O, 1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası, 2015-ci ildə isə elmlər doktorluğu dissertasiya işini müdafiə edərək, Texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Prof. A.H.Hüseynov İntellektual layihələndirmə sistemləri sahəsində elmi tədqiqat işləri ilə müntəzəm məşğul olur, 100-dən çox elmi və tədris-metodiki işlərin müəllifidir. Onun İnformasiya texnologiyaları və kompüter texnikası sahəsinə aid 9 kitabı dərc edilmişdir. Bunlardan 3-ü xaricdə çap edilmiş monoqrafiyadır. Prof. A.H.Hüseynov hazırda elmi fəaliyyətini müntəzəm olaraq davam etdirir.

Prof. A.H.Hüseynovun dərc olunmuş bir sıra elmi işlərinin siyahısı

Гусейнов А.Г., Мамедов Дж.Ф. Компьютерная система выбора и проектирования элементов гибкого автоматизированного участка, Известия АН Азербайджана. Серия физико-технических и математических наук. Баку, 1998, № 6, стр. 159-163
Гусейнов А.Г., Рагимов Ш.Р., Ахмедова Х.М. Алгоритм управления активных элементов в гибких производственных системах ГАП. Интеллектуальные СУ и принятие решений. Тематический сборник научных трудов. Баку, АГНА, 2001 стр. 90-96
Ахмедов М.А., Гусейнов А.Г., Рагимов Ш.Р. Разработка системы управления активных элементов в гибких автоматизированных участках (ГАУ) выпрямления, резки и укладки на отжиг, в производстве испарителей Ученые записки, АзТУ, IX том, №1, Баку, 2000 стр. 49-52 
Гусейнов А.Г. Компьютерная технология создания абстрактных геометрических моделей элементов ГПС Труды III Междунадной Научно-Технической Конференции. «Микро-электронные преобразователи и приборы на их основе». Баку-Сумгаит 2001,  стр. 188-189
Гусейнов А.Г. Вопросы поиска при функционирования интеллектуальных систем проектирования гибких производственных систем Материалы I Международной Научной Конференции, «Обратные задачи теоретической физике», ОЗТМФ-2003 стр. 75-77
Маммедов J.Ф Hüseynov A.H. Application of the intelligence and mathematical models for computing design of the flexible manefacturing module. Appl. Comput. Math. 2,  2003, no səh.42-47
Hüseynov A.H. Çevik istehsal sistemlərinin agent yönümlü layihələndirilməsinin bəzi məsələləri. Xəbərlər, AMEA, № 3, Bakı, 2003 səh. 203-208
Гусейнов А.Г. Создание базы знаний для координации действий элементов гибкого автоматизированного участка  машиностроения Известия НАНА, №3, Баку, 2003 стр. 179-185
Гусейнов А.Г. Об одном подходе к созданию систем автоматизированного проектирования разработка ГПС Известия НАНА, том. ХХЫВ  №2, Баку, 2004 стр. 135-141 
Hüseynov A.H. Ontoloji yanaşmanın tətbiqi ilə ÇİS-in elementlərinin intellektual axtarışının təşkili AMEA Xəbərləri, cild XXIV, № 2, 2004 səh. 289-292 
Huseynov A.H. Greation of a Knowledge Base for Searh And Designing of Active of Flexible Manufacturing systems Abstracts. The 2nd  İnternational Conference on Control And Optimization with İndustrial Applications yune, 2-4, 2008. Baku, Azerbaijan səh.77
Huseynov A.H. Greation of a Knowledge Base for Searh And Designing of Active of Flexible Manufacturing systems Abstracts. PCI’ 2008. The second international conference «problem sof cybernetics and informatics» Volume I. September 10-12, 2008, Baku, Azerbaijan səh. 179-183
Гусейнов А.Г. Разработка технологии автоматизированного конструирования ГПС на основе распределенной фреймовой иерархии. Известия НАНА. Серия физико-математических и технических наук, 2004, №3 стр. 225-231
Hüseynov A.H. Mövsümov B.Ə. ÇİS-lərin element və qovşaqları üçün unifikasiyalı ALS-lərin işlənməsinin tədqiqi SDU, Elmi xəbərlər, cild7, 2007, №3 səh. 109-114
Мамедов Дж.Ф. Гусейнов А.Г. Алгоритмическое обеспечение для управления инструментов автоматизированного проектирования гибкой производственной системы. Информационные технологии моделирования и управления. Воронеж, Научно-технический журнал,   №1 (60), Изд.: « Научная книга»,  2010. Стр. 120-126 
Алиев Р.А., Ахмедов М.А., Мамедов Дж.Ф., Гусейнов А.Г. Создание инструмента автоматизированного проектирования нестандартных элементов гибкой производственной системы«Автоматизация и современная технология», научно-технический журнал. Москва, Изд.: «Машиностроение», №1, 2010. Стр. 28-32 
Л.Н.Абуталипова, А.С.Дулесов, Гусейнов А.Г. Информационные технологии: приоритетные направления развития Под общ. Ред. О.Р.Чертова – Книга 4. – Новосибирск: Издательство «СИБПРИНТ», 2010, 194 стр.
J.F.Mamedov, Huseynov A.H. Work out of Computing design supports of the industrial robot technical vision system Advances and Applications in Mathematical Sciences Volume 6, lssue 1. 2010, Mili Publications, 49-58 
О.В.Вильчинская И.Н.Гатауллин С.О.Головинов Гусейнов А.Г. и др. Информационные технологии: приоритетные направления развития Под общ. Ред. О.Р.Чертова – Книга 5. – Новосибирск: Издательство «СИБПРИНТ», 2010, 261 стр. 
Гусейнов А.Г.,Халилов С.А.Талыбов Н.Г.и др. Наука и техника. Автоматизированное проектирование нестандартных механических модулей с применением интеллектуальных средств Научно-информационный центр. Красноярск, 2011, 179 стр. 
Гусейнов А.Г., Мамедов Дж.Ф. Алгоритмические программное обеспечение автоматизированного проектирования компоновочной схемы гибкой производственной системы Информационные технологии в проектировании и производстве. Изд-во ВНИИ межотраслевой информации–федеральный информационноаналитический центр оборонной промышленности. №1, 2011,  Москва Стр. 49-53
Huseynov A.H. Modeling of the agent technology for the computing option of flexible manufacture system element Abstracts of the :V congress of the Turkic World Mathematical Society/ 1-3 July, 2011, 534 p
Hüseynov A.H. A.Əliyeva Intellektual avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində paylanmış biliklər bazasından istifadəsinin tədqiqi və təşkili yolları Elmi xəbərlər, təbiət və texniki elmlər bölməsi, cild 11, №,2, Sumqayıt, 2011, səh. 87-92 
Гусейнов А.Г., Мамедов Д.Ж, Ф. Разработка инструмента автоматизации моделирования системы управления гибкой производственной системы Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka konference “nastoleni moderni vedy-2011” dil 12. technicke vedy: Praha. Publishing Hose “Education and Science”-104 stran, st. 94-99
Гусейнов А.Г. Компьютерная технология проектирования нестандартных механических модулей с применением базы знаний  Вестник Воронежского технического университета. Том 8, №7-1, 2012, ст. 38-42 
Гусейнов А.Г. Алгоритм функционирования ассоциативного поиска в интеллектуальных САПР Вестник компьютерных и информационных технологий Москва, Спектр, 2012, ст. 21-28  
Гусейнов А.Г. Математическое исследование системы конструкторского проектирования гибкой производственной системы XI  международная заочная научно-практическая конференция , Новосибирск, 2012, 6-13
Гусейнов А.Г.Создание продукционной системы для координации действий элементов гибкого автоматизированного участка машиностроения Моделирование, идентификация, синтез систем управления XV международной научно-технической конференции, Москва-Донецк, 2012, ст.143-144 
Гусейнов А.Г.Разработка технологии автоматизированного конструирования гибких производственных систем на основе распределенной фреймовой иерархии Математическое  моделирование, численные методы и информационные системы, III Всероссийской  научно-практической конференции , с международным участием, Самара, 20-21 октября, 2011 г. Ст. 12-20 
30. Mamedov J.F. Huseynov A.H. Application of agent texnology at computing option of flexible manufacture system element and composes structure Science, Technology and Higher Education Materials of the intenational research and practice conference, Vol II, Westwood, Canada, 2012, p.454-460
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
TEL: +994-18 642-16-20
FAKS: +994-18 642-02-70
E-MAIL: info@sdu.edu.az